Category Archives: Odluke

Odluku o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju čl. 86. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17- Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), čl. 106. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 35. Statuta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 18. rujna 2019. donijelo je sljedeću Odluku o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2019./2020.