Odluku o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju čl. 86. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17- Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), čl. 106. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 35. Statuta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 18. rujna 2019. donijelo je sljedeću Odluku o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2019./2020.

Pravilnik o načinu, kriterijima i mjerilima raspodjele prihoda na tržištu zaposlenicima koji su neizravno sudjelovali u ostvarenju prihoda

Na temelju članka 107. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 102. stavka 2. i članka 108. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, članka 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te članka 31. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, a nakon dobivene suglasnosti Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanje te savjetovanja s radničkim vijeće, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo je na sjednici održanoj dana 19.06.2019. sljedeći Pravilnik o načinu, kriterijima i mjerilima raspodjele prihoda na tržištu zaposlenicima koji su neizravno sudjelovali u ostvarenju prihoda.