Category Archives: Uncategorized

raspis natječaja – više radnih mjesta

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

 1. za izbor na radno mjesto položaja III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj održavanja električnih postrojenja u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema, VKV ili KV električar
 • jedna godina radnog staža

Opis poslova:

 • kontrolira ispravnost i obavlja popravke svih elektroinstalacija, uređaja i aparata
 • održava rasvjetu zgrade i okoliša
 • obavlja montaže električnih aparata u zgradi
 • izvodi manje rekonstrukcije elektroinstalacija
 • izrađuje specifikacije potrošnog materijala za radove iz svog djelokruga

2.  za izbor na radno mjesto I. vrste – tajnik/-ca na Croaticumu Filozofskog fakulteta na neodređeno vrijeme i na pola radnog vremena – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema
 • jedna godina radnog staža,
 • poznavanje rada na računalu (Ms Office)
 • poznavanje engleskoga jezika

Prednosti:

 • znanje engleskoga jezika najmanje na razini B2,
 • znanje španjolskoga jezika na razini B1,
 • znanje MS OFFICE/OFFICE 365 i G SUITE

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod broj 1.:

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatima natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 62/2017. od 30. lipnja 2017., za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti – diplomirani knjižničar – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabran pristupnik BERISLAV ČOVIĆ, magistar bibliotekarstva

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 84/2017 od 25. kolovoza 2017., za izbor na radno mjesto II. Vrste složenosti – viši stručni referent – interni naziv: tajni-ca na Odsjeku za romanistiku – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabrana pristupnica PATRICIA JOY-STOJANIĆ, stručna prvostupnica javne uprave

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika (mađarski jezik), na Katedri za hungarologiju, na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) te uvjete za izbor u navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (Narodne novine 106/06).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Raspis natječaja – asistent

Natječaj za izbor u:

 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prednost u natječaju imat će pristupnici sa završenim diplomskim studijem bibliotekarstva i iskustvom u informacijsko-dokumentalističkim poslovima za područje bioetike.

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

 • potpisani životopis
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje)Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.