Category Archives: Rezultati

raspis natječaja – spremač/ica – na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Zagreb, Ivana Lučića 3

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/ica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje), uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)
Pristupnici su obvezni dostaviti:
1. Prijavu
2. Životopis
3. Dokaz o državljanstvu
4. Presliku isprave o završenom školovanju
5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto II. vrste složenosti – viši stručni referent – interni naziv: tajnica u Informatičkoj službi – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama 83/2018 od 19. rujna 2018. godine izabirana Leona Vrbec – sveučilišna prvostupnica etnologije i kulturne antropologije i sveučilišna prvostupnica informacijskih znanosti.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent (zamjena za bolovanje)

Obavještavamo da se natječaj za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent – interno: tajnik/-ca Odsjeka za lingvistiku i Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – jedan izvršitelj (m/ž)- na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 91/18 od 12. listopada 2018., poništava zbog povratka djelatnice na rad.

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 86/2018. od 26. rujna 2018. za zasnivanje radnog odnosa – za izbor jednog izvršitelja (m/ž) za posao suradnik – asistent za rad na projektu“ „Multilingual Resources for AEF.AT in the legal domain (MARCELL)“, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme izabran Vanja Štefanec, magistar informacijskih znanosti

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 79/2018. od 5. rujna 2018. za zasnivanje radnog odnosa – za izbor jednog izvršitelja (m/ž) za posao suradnik – asistent na projektu „P-S –I – Podrška Studenata u Integraciji marginaliziranih skupina na tržištu rada“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 1.10.2018.-30.9.2019. izabran Dario Galešić, magistar psihologije

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 64/2018. od 18. srpnja 2018., za izbor

– u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za kliničku i zdravstvenu psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je dr. sc. Doris Čuržik, magistra psihologije

rezultat natječaja – obavijest

 

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na redovitoj sjednici održanoj 19. rujna 2018. donijelo je sljedeću

O D L U K U

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku, – 1 izvršitelj (m/ž), objavljen u Narodnim novinama broj 10/2018 od 31. siječnja 2018., web stranici fakulteta od 30. siječnja 2018., Euraxess Jobs Portalu od 30. siječnja 2018. i dnevnom tisku od 1. veljače 2018., okončan je bez izbora kandidata.

Rezultat natječaja – spremačica

Obavijest za natječaj za radno mjesto položaja IV. vrste u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme – rad poslijepodne (zamjena za dugotrajno bolovanje) i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) – (NN broj 57/2018 od 27.06.2018.)

Izabrana je pristupnica Silvana Halilović, prodavač.