Category Archives: Rezultati

Obavijesti o rezultatima natječaja:

 

  1. Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 88/2018. od 3. listopada 2018., web stranici fakulteta od 8. listopada 2018., Euraxess Jobs Portalu od 9. listopada 2018. i dnevnom tisku od 5. listopada 2018., za izbor

– u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik doc. dr. sc. Sven Cvek

2. Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 58/2018. od 30. lipnja 2018., web stranici fakulteta od 27. lipnja 2018., Euraxess Jobs Portalu od 30. lipnja 2018. i dnevnom tisku od 30. lipnja 2018. za izbor

— u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija na Katedri za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik dr. sc. Krunoslav Lučić

3. Obavještavamo da je u natječaju za izbor – spremačice – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 27/2019 od 20. ožujka 2019. godine izabrana pristupnica Slobodanka Tunjić

Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.

Obavijest o rezultatu natječaja: tajnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u NN broj 14/2019 od 13. veljače 2019., portalu HZZ-a od 13. veljače 2019. i web stranici Filozofskog fakulteta od 12. veljače 2019. za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju – jedan izvršitelj (m/ž) i uz uvjet probnog roka od 6 (šest) mjeseci odabrana pristupnica Jasmina Rudić, magistra etnologije i kulturne antropologije i magistra pedagogije.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Obavijesti o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 14/2019 od 7. veljače 2019., za izbor na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) – izabrana pristupnica IVA ŠTIGLIĆ, magistra bibliotekartstva i magistra etnologije i kulturne antropologije

Obavijesti o rezultatima natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2018 od 21. prosinca 2018.:

Za izbor doktoranda na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic (AdriaRom) izabran pristupnik Domaguj Bužanić, magistar arheologije.

Za izbor doktoranda na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći (LearlyCoP) izabrana pristupnica Petra Nikšić, magistra arheologije.

Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.

Obavijesti o rezultatima natječaja –

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2018 od 21. prosinca 2018.:

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Patricia Počanić, magistra komparativne književnosti i magistra povijest umjetnosti.

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Katedri za socijalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Iva Kapović, magistra psihologije

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana biološka psihologija, na Katedri za biološku psihologiju Odsjeka za psihologiju, – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Katarina Faraguna, magistra psihologije.

Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.

rezultati natječaja:

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 94/2018 od 24. listopada 2018.,

za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Davor Gvozdić, Mestre em Estudos Portugueses Multidisciplinares

za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) – izabrana pristupnica Anda Bukvić Pažin doktorica znanosti znanstvenog polja filologije

U natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj106/2018 od 30. studenoga 2018., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, predmet engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni dopust) – izabrana pristupnica Petrica Aleksić, magistra engleskog jezika i književnosti i magistra edukacije povijesti

 

 Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.

Poziv na razgovor:

Obavijest za natječaj za radno mjesto II. vrste – viši stručni referent – interni naziv: tajnica na Odsjeku za pedagogiju – jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom (objavljen u NN broj 2/2019 od 4. siječnja 2019., web stranici Filozofskog fakulteta od 7. siječnja 2019. i portalu HZZ-a od 14. siječnja 2019.)

Poziva se kandidatkinja IVANA RUŽIĆ DIVJAK da se javi u petak, 25. siječnja 2019. u sobu D-013 u 10:00 sati radi razgovora za posao.

raspis natječaja – spremač/ica – na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Zagreb, Ivana Lučića 3

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/ica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje), uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)
Pristupnici su obvezni dostaviti:
1. Prijavu
2. Životopis
3. Dokaz o državljanstvu
4. Presliku isprave o završenom školovanju
5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto II. vrste složenosti – viši stručni referent – interni naziv: tajnica u Informatičkoj službi – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama 83/2018 od 19. rujna 2018. godine izabirana Leona Vrbec – sveučilišna prvostupnica etnologije i kulturne antropologije i sveučilišna prvostupnica informacijskih znanosti.