Category Archives: Raspis

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Ivana Lučića 3, Zagreb

Raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

na poslovima samostalni upravni referent u Uredu za pravne i kadrovske poslove – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema pravnog smjera,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • poznavanje engleskoga jezika (razina B 1)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom ”za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), Katedra za opću lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za teoriju likovnih umjetnosti, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za zaštitu kulturne baštine, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik, na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za slovenski jezik i književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja III: vrste – voditelj radionice

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj radionice (interni naziv soboslikar – ličilac), 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS), poželjno tehničkog smjera
 • jedna godina radnog iskustva

Radni zadaci:

 • priprema i ličenje zidova i stropova
 • priprema i lakiranje drvene, metalne i aluminijske stolarije
 • fini građevinski radovi: postavljanje keramičkih pločica, krpanje rupa u zidovima
 • sitni stolarski poslovi: popravak namještaja
 • stručni poslovi bravara: održavanje ključanica, kvaka i brava na vratima, prozorima, stolovima i namještaju, izrada ključeva

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 • Potpisanu prijavu
 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Presliku isprave o završenom školovanju
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom „za natječaj – voditelj radionice“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja: doktorand na projektu – 2 izvršitelja (m/ž)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

 

RASPISUJE natječaj za izbor

doktoranda na projektu – 2 izvršitelja (m/ž) u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 01.09.2019. do 31.08. 2022. godine, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS), Grant Agreement No. IZHRZO_180568

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij psihologije
 • upisan poslijediplomski doktorski studij psihologije ili potvrda o položenom razredbenom ispitu za doktorski studij psihologije u generaciji 2019/20
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • poželjno iskustvo rada na projektu u području međugrupnih odnosa

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti životopis, motivacijsko pismo (do 1 stranica teksta), kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

raspis natječaja: radno mjesto I. vrste – stručni suradnik

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste: – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– visoka stručna sprema,
– radno iskustvo od jedne (1) godine,
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prednosti:
– diplomski sveučilišni studij prava
– najmanje 3 godine radnog iskustva
– iskustvo na poslovima primjene pravne regulative u visokoškolskom sustavu
– iskustvo u radnom pravu i kadrovskim poslovima
– iskustvo na poslovima službenika za informiranje

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:
– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za noviju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku– 1 izvršitelj (m/ž)
– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija na Katedri za psihometriju na Odsjeku za psihologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Pristupnici uz prijavu prilažu:
– životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
– presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
– popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje ukoliko su birani
– dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja obvezni su u prijavi na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja – Doktorand (2 radna mjesta) – Cleopatra (Marie Skłodowska-Curie ITN)

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, Zagreb

raspisuje natječaj:

English text:
PhD Studentship (2 positions) – Cleopatra (Marie Skłodowska-Curie ITN)
Research field: Computer science / Information science/ Computational linguistics
Organization: Faculty of Humanities and Social Sciences (FFZG)
Location: Zagreb, Croatia
Job status: Full time (40 hours per week)
Type of contract: Temporary (3 years)
Trial period: 4 months
Salary: in accordance to MSCA ESR rates. The monthly salary is subject to country coefficient rate.
EU Research Framework Programme: H2020
Application deadline: 2019-06-15

ABOUT CLEOPATRA

The CLEOPATRA ITN, a Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network led by the L3S Research Center at the Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover, aims to make sense of the massive digital content coverage generated by the intense disruption in Europe over the past decade – including appalling terrorist incidents and the dramatic movement of refugees and economic migrants.

The CLEOPATRA ITN offers a unique interdisciplinary and cross-sectoral research and training programme, which will explore how we can begin to analyse and understand the major events that influence and shape our lives and our societies. It will facilitate advanced cross-lingual processing of textual and visual information related to key contemporary events at scale, and will develop innovative methods for efficient and intuitive user access to and interaction with multilingual information. You can find more information about CLEOPATRA ITN here: http://cleopatra-project.eu/.

The research topics addressed at the Faculty of Humanities and Social Sciences are related to the multilingual NLP processing, especially for under-resourced languages.

SPECIFIC REQUIREMENTS

We are looking for two highly motivated Marie Curie Fellows to join FFZG team in CLEOPATRA ITN. The candidates should have a strong computer science or computational linguistics background. The ideal candidate will have solid programming skills in some high-level programming language (e.g. Python) a good knowledge of machine learning principles, and some experience with at least one of the available NLP toolkits.
Fluent written and spoken English is required. Advantage is given to the candidates with knowledge of Croatian to easier follow the PhD lectures.
Candidates applying for the PhD Studentship must hold Master’s degree or equivalent in a relevant field and the recruited candidate is expected to enrol as a PhD student at the Faculty of Humanities and Social Sciences Postgraduate School (Postgraduate School of Linguistics: 1 candidate, Postgraduate School of Information and Communication Sciences: 1 candidate).
At the time of recruitment by the host organization, applicants shall be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers and not yet have been awarded a doctoral degree. Full-Time Equivalent Research Experience is measured from the date when a researcher obtained the degree that would formally entitle him/her to embark on a doctorate.
H2020 MSCA Mobility Rule: at the time of recruitment by the host organization, researchers must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of their host organization (Croatia) for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the recruitment date. Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not taken into account.
Candidates must meet all of the mobility requirements of Marie Skłodowska-Curie actions, explained at [1].

APPLICATION:
Applications can be submitted via email (matea.filko@ffzg.hr) or regular mail (Matea Filko, Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, I. Lučića 3, 10 000 Zagreb, Croatia, with note: “Job application”) by 15 June 2019. In case no suitable candidates are found in the first application round, the call will be re-opened.

The application should include the following annexes (if not clearly stated in the application form):

– Letter of motivation

– CV (including names and contact details of at least two references)

– Copy of MSc degree certificate

– List of publications.

Applications that do not meet the eligibility criteria will not be considered.

For any informal enquiries, please contact Marko Tadić via email:
marko.tadic@ffzg.hr.

Hrvatski tekst:
[1] http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf
Doktorand (2 radna mjesta) – Cleopatra (Marie Skłodowska-Curie ITN)
Istraživačko područje: Računarstvo / Informacijske znanosti / Računalna lingvistika
Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FFZG)
Mjesto rada: Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Vrsta ugovora: Određeno (3 godine)
Probni rok: 4 mjeseca
Plaća: u skladu sa MSCA ESR iznosima. Mjesečna plaća ovisi o iznosu koeficijenta države.
EU okvirni program za istraživanje: H2020
Rok prijave: 2019-06-15

O projektu CLEOPATRA

CLEOPATRA ITN, Marie Skłodowska-Curie mreža za inovativno osposobljavanje koju vodi L3S istraživački centar Gottfrieda Wilhelma Leibniza sa Sveučilišta u Hannoveru, želi omogućiti pregled i razumijevanje ogromne količine digitalnoga sadržaja koji je nastao kao posljedica intenzivnih prijelomnih događaja u Europi u prošlome desetljeću – uključujući strašne terorističke napade i dramatična kretanja izbjeglica i ekonomskih migranata.

CLEOPATRA ITN jedinstven je interdisciplinaran i međusektorski istraživački program i program osposobljavanja kojim će se istražiti kako možemo pristupiti analizi i razumijevanju značajnih događaja koji utječu na naše živote i društva i oblikuju ih. CLEOPATRA ITN olakšat će naprednu međujezičnu obradu tekstnih i vizualnih informacija povezanih s ključnim suvremenim događajima i razviti inovativne metode za učinkovit i intuitivan korisnički pristup višejezičnim informacijama i njihovo daljnje procesiranje. Više informacija o projektu CLEOPATRA ITN možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://cleopatra-project.eu/.

Filozofski fakultet u sklopu projekta bit će zadužen za višejezičnu obradu prirodnoga jezika, osobito za jezike s malo jezičnih resursa.

Posebni zahtjevi

Tražimo dva izuzetno motivirana Marie Curie stipendista koja bi se pridružila timu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta CLEOPATRA ITN. Tražimo kandidate s obrazovanjem iz područja računarstva ili informacijskih znanosti ili računalne lingvistike. Idealni kandidat trebao bi znati programirati u nekome od programskih jezika više razine (npr. Pythonu), trebao bi poznavati principe strojnoga učenja i imati iskustva s barem jednim od dostupnih programskih alata za obradu prirodnoga jezika.
Traži se napredno poznavanje engleskoga jezika (i u govoru i u pismu). Prednost imaju kandidati sa znanjem hrvatskoga radi lakšega praćenja predavanja na doktorskome studiju.
Kandidati koji se prijavljuju za doktorske stipendije moraju imati završen diplomski ili ekvivalentni studij iz područja povezanoga s projektom. Kandidati odabrani za posao moraju upisati doktorski studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski doktorski studij lingvistike: 1 kandidat; Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti: 1 kandidat).
U vrijeme zapošljavanja na Filozofskome fakultetu kandidati moraju imati manje od četiri godine istraživačkoga iskustva (istraživačko iskustvo istovjetno punomu radnom vremenu) i ne smiju imati doktorat znanosti. Istraživačko iskustvo istovjetno punomu radnom vremenu mjeri se od dana kada je istraživač stekao zvanje koje mu formalno omogućava upis na doktorski studij.
Pravilo mobilnosti H2020 MSCA: u vrijeme zapošljavanja na Filozofskome fakultetu istraživač nije smio boraviti ili obavljati glavnu djelatnost (posao, studij itd.) u Republici Hrvatskoj više od 12 mjeseci u tri godine koje prethode datumu zapošljavanja. Obavezna državna služba i/ili kratki posjeti kao što su godišnji odmori ne uzimaju se u obzir.
Kandidati moraju ispunjavati sve ostale zahtjeve mobilnosti u sklopu akcija Marie Skłodowska-Curie objašnjene u [1].

POSTUPAK PRIJAVE:
Prijaviti se možete elektroničkom poštom (matea.filko@ffzg.hr) ili poštom (Matea Filko, Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska, s naznakom „Za natječaj“) do 15. lipnja 2019. Ako se u prvome krugu prijava ne nađe kandidat koji odgovara uvjetima, natječaj će se ponoviti.

Prijava treba sadržavati sljedeće:

– motivacijsko pismo
– životopis (uključujući imena i kontaktne informacije najmanje dviju osoba za preporuku)
– presliku diplome diplomskoga ili ekvivalentnoga studija
– popis objavljenih radova.

Prijave koje ne ispunjavaju uvjete neće se razmatrati.

Za sve neformalne upite kontaktirajte voditelja projekta prof. dr. sc. Marka Tadića na adresu elektroničke pošte marko.tadic@ffzg.hr.

[1] http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf

raspis natječaja: viši stručni referent – interno: financijski knjigovođa

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – interno: financijski knjigovođa – jedan izvršitelj (m/ž)- (zamjena za bolovanje)

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prednosti:

rad kod obveznika proračunskog računovodstva na poslovima knjiženja

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

 

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, na Katedri za prapovijest, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za manjinske kulture i zajednice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za didaktiku nastave njemačkog jezika Odsjeka za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za metodiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, na Katedri za arheometriju i metodologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika Odsjeka za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Prijava mora sadržavati:
– životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
– presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
– popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
– dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja: tajnik/-ca na Odsjeku za filozofiju – zamjena za bolovanje

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
RASPISUJE NATJEČAJ

– za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: viši stručni referent na Odsjeku za filozofiju –interni naziv: tajnica na Odsjeku za filozofiju- jedan izvršitelj (m/ž) – (zamjena za bolovanje)
Uvjeti
– viša stručna sprema društveno-humanističkog smjera
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– poznavanje engleskoga jezika

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.
Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na testiranje i na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/