Category Archives: Raspis

raspis natječaja – spremačica

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme od jedne godine i s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, presliku domovnice i presliku isprave o završenom školovanju.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja –

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana predškolska pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

 Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • presliku diplome o završenom studiju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

RASPIS NATJEČAJA – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za kulturnu antropologiju na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika– 1 izvršitelj (m/ž)
 7. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika, na Katedri za hungarologiju, na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • presliku diplome o završenom studiju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika, na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za metodologiju, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, za predmet: ruski jezik, u Centru za strane jezike – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 5. – napredno poznavanje računalnog programa SPSS, da je u razdoblju od tri godine prije objave natječaja izvodio/izvodila nastavu iz sociološke metodologije na nekom visokom učilištu od barem šezdeset (60) norma sati. Pristupnici koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti pozvani na testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatrat će se da su odustali od natječajnog postupka/povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati pristupnikom u natječaju.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

raspis natječaja – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

 

za izbor:

– u stručno zvanje i na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za predmet Engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatim prosjekom
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 •  

raspis natjačaja – viši stručni referent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, Ivana Lučića

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – interni naziv: tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prednosti:

– iskustvo u administriranju informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU)

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

raspis natječaja – viši stručni referent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – za rad u urudžbenom uredu – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

raspis natječaja – asistent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u

 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatim prosjekom
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

 • u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik dr. sc. Goran Hutinec, doktor znanosti znanstvenog polja povijesti

raspis natječaja – stručni referent na određeno vrijeme

Filozofski fakultet _Sveučilišta u Zagrebu

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste: – stručni referent, referent obračuna plaća (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

– izvrsno poznavanje rada na računalu i računalnim programima,

– poznavanje rada u informacijskom sustavu Centralnog obračuna plaća.

– iskustvo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet