Category Archives: Raspis

Raspis natječaja – više radnih mjesta

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje natječaj za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju, na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik i književnost, na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 13. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž)
 14. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Dodatni kriterij za radno mjesto pod rednim brojem 14. – kandidati svojoj prijavi na natječaj trebaju priložiti motivacijsko pismo. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 13. – dosadašnja priznanja, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u psihologijskim ljetnim/zimskim školama, dodatne edukacije iz metodologije i obrade podataka, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama, te druge relevantne aktivnosti. Prijava za ovo radno mjesto obvezno treba sadržavati i motivacijsko pismo iz kojeg će biti vidljivo kako kandidat/kinja vidi svoj doprinos u istraživačkim područjima Katedre za socijalnu psihologiju koja u ovom trenutku razvija dva šira područja: područje bliskih odnosa, s naglaskom na ulogu socio-kognitivnih procesa i ponašanja partnera u socio-emocionalnoj klimi i kvaliteti odnosa te područje međugrupnih odnosa, posebno identiteta i odnosa manjine i većine, s naglaskom na prirodu i dinamiku integracijskih faktora i procesa kod djece i mladih u višeetničkim zajednicama.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

 1. za izbor i imenovanje jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, voditelj Knjižnice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme od četiri godine (uz mogućnost ponovnog izbora), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
  • napredno poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika
 • pet (5) godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci 

 

Uz prijavu sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati trebaju predati i kratki plan organiziranja i razvoja službi i usluga Knjižnice u sljedećih 4 godine.

2. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom

mjestu III. vrste: – stručni referent, referent obračuna plaća (zamjena za bolovanje) – jedan

izvršitelj.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera,

– radno iskustvo; minimalno jedna (1) godina,

– poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

– izvrsno poznavanje rada na računalu i računalnim programima

– poznavanje rada u informacijskom sustavu Centralnog obračuna plaća

Navedene prednosti će se provjeriti testiranjem.

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

raspis natječaja – asistent

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje natječaj za izbor u:

 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za didaktiku nastave njemačkog jezika na Odsjeku za germanistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) koji osigurava upis na doktorski studij
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

 Dodatni uvjeti:

najmanje tri godine radnog iskustva u nastavi s učenicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta

– dokaz o upisanom poslijediplomskom studiju Glotodidaktike ili srodnih studija

Prednost pri prijavi za natječaj ostvarit će pristupnici koji imaju objavljene radove iz područja glotodidaktike, stručno se usavršavaju u Hrvatskoj i inozemstvu te imaju iskustvo u:

vođenju nastave njemačkog jezika s odraslim polaznicima, mentorstvu pripravnicima ili studentima u javnim ili privatnim školama, sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima, izlaganju na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, sudjelovanju u organizaciji ljetnih škola stranih jezika, organiziranju gostovanja stranih predavača u nastavi i učeničkih ili studijskih putovanja u zemlje njemačkoga govornog područja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

 

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za englesku književnost na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za umjetnost romanike i gotike, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, rana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija, za potrebe studija antropologije na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 2 izvršitelja (m/ž)
 13. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 14. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 15. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 16. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 17. doktoranda na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 43 mjeseca i u punom radnom vremenu, za rad na projektu „Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)“ – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) te uvjete za izbor u navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine 106/06).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 17. obvezatni uvjet je odgovarajući diplomski studij, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) koji osigurava upis na doktorski studij. Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 17. – dosadašnja priznanja, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

Natječaj – suradnik na projektu

 

Natječaj za izbor suradnika za rad na projektu E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti“

istraživač na projektu – na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– VSS, magistar psihologije

– prednosti: poznavanje rada u računalnim programima MATLAB i E-Prime te osnovne poznavanja programiranja u nekom od programskih jezika, istraživačko iskustvo i interesi u području vidne percepcije i radnog pamćenja.

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: životopis, presliku domovnice te dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj – pomoćni knjižničar – na određeno vrijeme

Raspis natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – pomoćni knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž), zamjena za bolovanje

Uvjeti

 • SSS

 

 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • poznavanje engleskoga jezika
 • jedna (1) godina radnog iskustva

Prednosti:

 • jedna (1) godina radnog iskustva u knjižnici na poslovima pomoćnog knjižničara ili srodnim poslovima

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Natječaj – viši stučni referent

Raspis natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • viša stručna sprema,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • poznavanje engleskoga jezika,

Prednosti:

 • poznavanje engleskog jezika (fluentno u govoru i pisanju)
 • poznavanje jednog od sljedećih romanskih jezika (francuski, španjolski, portugalski, rumunjski)
 • više od jedne godine radnog iskustva

Poslovi i zadaće: obavlja sve administrativne poslove u svezi s poslovanjem Odsjeka, odnosno više odsjeka, vanjska i unutarnja korespondencija, vođenje evidencije kolanja dokumenata, vođenje arhive/evidencije dokumenata, evidencija i izrada zahtjeva nabave uredskog materijala, priprema izrada i distribucija dokumenata za angažiranje vanjskih suradnika i mentora, procesuiranje računa i putnih naloga, priprema materijala za sjednice Vijeća Odsjeka i vođenje zapisnika, priprema materijala za sjednice Fakultetskoga vijeća i matičnih odbora, suradnja sa studentima: davanje obavijesti, rješavanje studentskih upita i molbi u suradnji s pročelnikom, priprema ispitnih rokova u sustavu ISVU-a i distribucija prijavnica prema studentskoj referadi, vođenje priručne kartoteke studenata, suradnja sa studentskom službom, suradnja s referadom za poslijediplomske studije.

Prijavu sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

Raspis natječaja – više radnih mjesta

RASPIS NATJEČAJ za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana klasična arheologija, na Katedri za klasičnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za primijenjenu fonetiku na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za vojnu sociologiju na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na predmetu Obrazovanje i društvo na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na predmetu Sociologija migracija na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu, Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme od 3 godine – 6 izvršitelja (m/ž)
 13. naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na predmetima Sociologija porodice i Feminističke teorije i pokreti na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 14. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 15. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 16. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

za natječaj pod točkom 12.

Prednost će imati kandidati koji imaju trogodišnje radno iskustvo u poučavanju jezično heterogenih skupina i radove objavljene iz područja hrvatskoga kao inoga jezika.

 

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

 

 

raspis natječaja: diplomirani knjižničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

– VSS, diplomirani knjižničar

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– poznavanje engleskoga jezika

– jedna (1) godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

raspis natječaja – stručni suradnik/-ca za administrativne poslove

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/-ca za administrativne poslove za potrebe na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i na Poslijediplomskom doktorskom studiju znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij humanističkih znanosti,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • poznavanje engleskoga jezika, prednost je poznavanje još dva svjetska jezika,
 • minimalno jedna godina radnog iskustva, prednost mogu ostvariti kandidati s iskustvom ostvarenim u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, poznavanjem režima studija te poznavanjem rada u organizaciji i provedbi poslijediplomskih studijaUz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

   

  Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

  Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr