Category Archives: Raspis

raspis natječaja – Doktorand (2 radna mjesta) – Cleopatra (Marie Skłodowska-Curie ITN)

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, Zagreb

raspisuje natječaj:

Doktorand (2 radna mjesta) – Cleopatra (Marie Skłodowska-Curie ITN)

Istraživačko područje: Računarstvo / Informacijske znanosti / Računalna lingvistika

Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FFZG)

Mjesto rada: Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Vrsta ugovora: Određeno (3 godine)

Probni rok: 4 mjeseca

Plaća: u skladu sa MSCA ESR iznosima. Mjesečna plaća ovisi o iznosu koeficijenta države.

EU okvirni program za istraživanje: H2020

Rok prijave: 2019-03-01

 O projektu CLEOPATRA

CLEOPATRA ITN, Marie Skłodowska-Curie mreža za inovativno osposobljavanje koju vodi L3S istraživački centar Gottfrieda Wilhelma Leibniza sa Sveučilišta u Hannoveru, želi omogućiti pregled i razumijevanje ogromne količine digitalnoga sadržaja koji je nastao kao posljedica intenzivnih prijelomnih događaja u Europi u prošlome desetljeću – uključujući strašne terorističke napade i dramatična kretanja izbjeglica i ekonomskih migranata.

CLEOPATRA ITN jedinstven je interdisciplinaran i međusektorski istraživački program i program osposobljavanja kojim će se istražiti kako možemo pristupiti analizi i razumijevanju značajnih događaja koji utječu na naše živote i društva i oblikuju ih. CLEOPATRA ITN olakšat će naprednu međujezičnu obradu tekstnih i vizualnih informacija povezanih s ključnim suvremenim događajima i razviti inovativne metode za učinkovit i intuitivan korisnički pristup višejezičnim informacijama i njihovo daljnje procesiranje. Više informacija o projektu CLEOPATRA ITN možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://cleopatra-project.eu/.

Filozofski fakultet u sklopu projekta bit će zadužen za višejezičnu obradu prirodnoga jezika, osobito za jezike s malo jezičnih resursa.

Posebni zahtjevi

Tražimo dva izuzetno motivirana Marie Curie stipendista koja bi se pridružila timu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta CLEOPATRA ITN. Tražimo kandidate s obrazovanjem iz područja računarstva ili informacijskih znanosti ili računalne lingvistike. Idealni kandidat trebao bi znati programirati u nekome od programskih jezika više razine (npr. Pythonu), trebao bi poznavati principe strojnoga učenja i imati iskustva s barem jednim od dostupnih programskih alata za obradu prirodnoga jezika.

Traži se napredno poznavanje engleskoga jezika (i u govoru i u pismu). Prednost imaju kandidati sa znanjem hrvatskoga radi lakšega praćenja predavanja na doktorskome studiju.

Kandidati koji se prijavljuju za doktorske stipendije moraju imati završen diplomski ili ekvivalentni studij iz područja povezanoga s projektom. Kandidati odabrani za posao moraju upisati doktorski studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski doktorski studij lingvistike: 1 kandidat; Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti: 1 kandidat).

U vrijeme zapošljavanja na Filozofskome fakultetu kandidati moraju imati manje od četiri godine istraživačkoga iskustva (istraživačko iskustvo istovjetno punomu radnom vremenu) i ne smiju imati doktorat znanosti. Istraživačko iskustvo istovjetno punomu radnom vremenu mjeri se od dana kada je istraživač stekao zvanje koje mu formalno omogućava upis na doktorski studij.

Pravilo mobilnosti H2020 MSCA: u vrijeme zapošljavanja na Filozofskome fakultetu istraživač nije smio boraviti ili obavljati glavnu djelatnost (posao, studij itd.) u Republici Hrvatskoj više od 12 mjeseci u tri godine koje prethode datumu zapošljavanja. Obavezna državna služba i/ili kratki posjeti kao što su godišnji odmori ne uzimaju se u obzir.

Kandidati moraju ispunjavati sve ostale zahtjeve mobilnosti u sklopu akcija Marie Skłodowska-Curie objašnjene u [1].

POSTUPAK PRIJAVE:

Prijaviti se možete elektroničkom poštom (matea.filko@ffzg.hr) ili poštom (Matea Filko, Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska, s naznakom „Za natječaj“) do 1. ožujka 2019. Ako se u prvome krugu prijava ne nađe kandidat koji odgovara uvjetima, natječaj će se ponoviti.

 Prijava treba sadržavati sljedeće:

 – motivacijsko pismo

– životopis (uključujući imena i kontaktne informacije najmanje dviju osoba za preporuku)

– presliku diplome diplomskoga ili ekvivalentnoga studija

– popis objavljenih radova.

Prijave koje ne ispunjavaju uvjete neće se razmatrati.

 Za sve neformalne upite kontaktirajte voditelja projekta prof. dr. sc. Marka Tadića na adresu elektroničke pošte marko.tadic@ffzg.hr.

 [1] http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf

 Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

English text:

PhD Studentship (2 positions) – Cleopatra (Marie Skłodowska-Curie ITN)

Research field: Computer science / Information science/ Computational linguistics

Organization: Faculty of Humanities and Social Sciences (FFZG)

Location: Zagreb, Croatia

Job status: Full time (40 hours per week)

Type of contract: Temporary (3 years)

Trial period: 4 months

Salary: in accordance to MSCA ESR rates. The monthly salary is subject to country coefficient rate.

EU Research Framework Programme: H2020

Application deadline: 2019-03-01

 

ABOUT CLEOPATRA

The CLEOPATRA ITN, a Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network led by the L3S Research Center at the Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover, aims to make sense of the massive digital content coverage generated by the intense disruption in Europe over the past decade – including appalling terrorist incidents and the dramatic movement of refugees and economic migrants.

The CLEOPATRA ITN offers a unique interdisciplinary and cross-sectoral research and training programme, which will explore how we can begin to analyse and understand the major events that influence and shape our lives and our societies. It will facilitate advanced cross-lingual processing of textual and visual information related to key contemporary events at scale, and will develop innovative methods for efficient and intuitive user access to and interaction with multilingual information. You can find more infromation about CLEOPATRA ITN here: http://cleopatra-project.eu/.

The research topics addressed at the Faculty of Humanities and Social Sciences are related to the multilingual NLP processing, especially for under-resourced languages.

SPECIFIC REQUIREMENTS

We are looking for two highly motivated Marie Curie Fellows to join FFZG team in CLEOPATRA ITN. The candidates should have a strong computer science or computational linguistics background. The ideal candidate will have solid programming skills in some high-level programming language (e.g. Python) a good knowledge of machine learning principles, and some experience with at least one of the available NLP toolkits.

Fluent written and spoken English is required. Advantage is given to the candidates with knowledge of Croatian to easier follow the PhD lectures.

Candidates applying for the PhD Studentship must hold Master’s degree or equivalent in a relevant field and the recruited candidate is expected to enrol as a PhD student at the Faculty of Humanities and Social Sciences Postgraduate School (Postgraduate School of Linguistics: 1 candidate, Postgraduate School of Information and Communication Sciences: 1 candidate).

At the time of recruitment by the host organization, applicants shall be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers and not yet have been awarded a doctoral degree. Full-Time Equivalent Research Experience is measured from the date when a researcher obtained the degree that would formally entitle him/her to embark on a doctorate.

H2020 MSCA Mobility Rule: at the time of recruitment by the host organization, researchers must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of their host organization (Croatia) for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the recruitment date. Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not taken into account.

Candidates must meet all of the mobility requirements of Marie Skłodowska-Curie actions, explained at [1].

APPLICATION:

Applications can be submitted via email (matea.filko@ffzg.hr) or regular mail (Matea Filko, Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, I. Lučića 3, 10 000 Zagreb, Croatia, with note: “Job application”) by 1 March 2019. In case no suitable candidates are found in the first application round, the call will be re-opened.

The application should include the following annexes (if not clearly stated in the application form):

 – Letter of motivation

 – CV (including names and contact details of at least two references)

– Copy of MSc degree certificate

– List of publications.

 Applications that do not meet the eligibility criteria will not be considered.

For any informal enquiries, please contact Marko Tadić via email:

marko.tadic@ffzg.hr.

 [1] http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf

The results will be posted on the official web page of the Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

raspis natječaja – viši stručni referent, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za pedagogiju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za pedagogiju – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti
– viša stručna sprema
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– poznavanje engleskoga jezika

Prednosti:
– Iskustvo rada u visokoškolskoj ustanovi na sličnim poslovima od najmanje godinu dana
– Iskustvo u administriranju informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.
Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na testiranje i na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i za radno mjesto redovitog profesora, trajno zvanje za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 2 izvršitelja (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Katedri za svjetsku povijest novog vijeka, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 13. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za bugarski jezik i književnost, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 14. nastavno zvanje i na radno mjesto lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 15. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic (AdriaRom) – 1 izvršitelj (m/ž)
 16. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći (LearlyCoP) – 1 izvršitelj (m/ž)
 17. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 18. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Katedri za socijalnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 19. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana biološka psihologija, na Katedri za biološku psihologiju, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena)
 20. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost, na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Za radna mjesta pod rednim brojem 15. i 16. obvezni uvjet je: završen odgovarajući diplomski studij, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij, dodatni kriteriji: dosadašnja priznanje, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i istraživači rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Za radno mjesto pod rednim brojem 15. dodatni kriterij: iskustvo rada na arheološkim istraživanjima, iskustvo rada na projektima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 18. dodatni kriteriji su: dosadašnja priznanja, nagrade i slično tijekom studiranja, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektima, posebno u području unutargrupnih i međugrupnih odnosa, metodološko-analitičke vještine, objavljeni radovi i/ili izlaganja na znanstvenim konferencijama, te druge relevantne aktivnosti.

Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 19.: istraživačke stipendije i dodatne edukacije, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i druge relevantne aktivnosti, motivacijsko pismo iz kojeg će biti vidljiv interes kandidata/kinje za područje biološke psihologije, evolucijske psihologije i kliničke psihologije te njegovo/njezino dosadašnje iskustvo u ovim područjima.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja na radno mjesto I. vrste: administrator linux poslužitelja i mrežne opreme – na određeno vrijeme

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta prve vrste, interni naziv radnog mjesta: administrator linux poslužitelja i mrežne opreme, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, do povratka na rad zaposlenice izabrane na mandatno razdoblje do 31. prosinca 2021. (uz mogućnost produljenja) i uz uvjet probnog rada od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema VSS
 • napredno korištenje MS Office
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • jedna (1) godina iskustva na području računala ili računalnih mreža

Opis radnog mjesta:

održavanje i administriranje dvadesetak poslužitelja s Linux operacijskim sustavom, stotinjak virtualnih poslužitelja na Ganeti poslužitelju, tehničko administriranje stotinjak web mjesta i administriranje aktivne mrežne opreme za 2000 aktivnih utičnih mrežnih mjesta;

Prednost će ostvariti kandidati s odličnim korištenjem računala i odličnim znanjem engleskog jezika. Za najboljih 10 (deset) kandidata organizirat će se testiranje na fakultetu. Okvirne tehničke teme za razgovor na testiranju su:  [GNU/LINUX (Debian) + BASH, HARDWARE (fizičko održavanje/nadogradnja poslužitelja i aktivne mrežne opreme), BIND, ISC-DHCP-SERVER, LDAP, FREERADIUS, MAIL (dovecot, postfix, post2fwd), NGINX, APACHE, MYSQL, UWSGI+PHP, NETWORK (mikrotik, dell, linux, openwrt), PHP, PYTHON, GANETI, CEPH, ZFS, WORDPRESS (backend administracija)]

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i za radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju – izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) u Zavodu za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književnosti Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, predmet engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod rednim brojem 8. prednost će ostvariti pristupnici s iskustvom u izvođenju nastave na preddiplomskoj i diplomskoj razini iz kvantitativne istraživačke metodologije i analiza podataka u polju psihologije te iskustvo sudjelovanja u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. prednost će ostvariti pristupnici s naprednim znanjem na području teorije književnosti i sociologije književnosti.

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. prednost će ostvariti kandidati s naprednim znanjem statističkih analiza koje se dokazuje priloženim objavljenim radovima.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

raspis natječaja: izbor suradnika – asistenta za rad na projektu »Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS)«

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika – asistenta za rad na projektu »Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS)«, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– diploma magistra struke iz psihologiji

– napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C 1 razina)

– korištenje programskih paketa za obradu podataka SPSS i R

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom u anketnom prikupljanju podataka, sudjelovanju u organiziranju stručnih konferencija i posjedovanjem vozačke dozvole B kategorije

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web- -stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/.

 

 

 

 

raspis natječaja – radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi, interni naziv: Tajnik fakulteta –

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi, interni naziv: Tajnik fakulteta – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

– VSS, pravni fakultet

– pet (5) godina radnoga staža

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

– poznavanje engleskoga jezika

Prednosti:

– iskustvo u primjeni propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja

– iskustvo u radnom pravu

– iskustvo u primjeni Zakona o ustanovama

– položeni pravosudni ispit

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za najboljih 5 (pet) kandidata organizirat će se testiranje na fakultetu.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica – 2 izvršitelja (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto – redoviti profesor, trajno zvanje za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

naslovno znanstveno-nastavno zvanje – docent za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost na Odsjeku za romanistiku– 1 izvršitelj (m/ž)

poslijedoktoranda na projektu Hrvatske zaklade za znanost Understanding Roman Borders: the Case of The Eastern Adriatic (AdriaRom) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

raspis natječaja – viši stručni referent – (zamjena za bolovanje)

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – interno: tajnik/-ca Odsjeka za lingvistiku i Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – jedan izvršitelj (m/ž)- (zamjena za bolovanje)

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,

10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/