Category Archives: Raspis

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

3) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za kliničku i zdravstvenu psihologiju Odsjeka za psihologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

4) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod brojem 3. prednost će ostvariti pristupnici koji imaju iskustvo praktičnog rada i izvođenja nastave u traženom području. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

1– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na Katedri za klasičnu arheologiju Odsjeka za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za interdisciplinarno područje znanosti, polja filozofija i filologija, na Katedri za filozofiju istočnih naroda Odsjeka za filozofiju i Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

5- znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

6- znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za slovački jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7- znanstveno-nastavno i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

8- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

9- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Katedri za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

10- naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) – 1 izvršitelj (m/ž)

11- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost renesanse i baroka na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

12- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost romanike i gotike na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

13- znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za češki jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

14- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvene znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

15- nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

raspis natječaja – spremačica

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme – rad poslijepodne (zamjena za dugotrajno bolovanje), uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

 

raspis natječaja – pomoćni knjižničar/pomoćna knjižničarka

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – pomoćni knjižničar/pomoćna knjižničarka – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

 • SSS

 

 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • poznavanje engleskoga jezika
 • jedna (1) godina radnog iskustva

Prednosti:

 • jedna (1) godina radnog iskustva u knjižnici na poslovima pomoćnog knjižničara ili srodnim poslovima

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja – tajnik/ca u Informatičkoj službi

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent/ica, interni naziv radnog mjesta: tajnik/ica u Informatičkoj službi, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, uz uvjet probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti:

 • viša stručna sprema upravno-pravnog smjera
 • napredno znanje rada na računalu (MS Office)
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednost će ostvariti kandidati s naprednim korištenjem Microsoft Excel programa.

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

raspis natječaja – stručni suradnik/ica – interni naziv: planer-analitičar

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/ica – interni naziv: planer-analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema,
 • tri godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

 • iskustvo u radu s računovodstvenim programom
 • iskustvo u radu u računovodstvu i financijskom praćenju međunarodnih projekata u visokoobrazovnoj instituciji

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati, a ostali kandidati bit će upućeni na testiranje.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Raspis natječaja – za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – domar

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: domar – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti:
• srednja stručna sprema tehničkog smjera (SSS)
• jedna godina radnog iskustva

Radni zadaci:
• odgovoran je za ispravnost tehničke infrastrukture objekata Fakulteta
• održavanje elektro i vodovodnih instalacija (npr. zamjena žarulja, montaža slavina za vodu, popravak vodokotlića)
• ličenje zidova i vrata
• zamjena keramičkih pločica, krpanje rupa u zidovima
• sitni stolarski poslovi (npr. popravak namještaja)
• stručni poslovi bravara (održavanje ključanica, kvaka i brava na vratima, prozorima, stolovima i namještaju, izrada ključeva)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – domar“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja – stručni referent u ISVU – uredu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste: – stručni referent za rad u ISVU- uredu (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– srednja stručna sprema

– radno iskustvo; minimalno jedna (1) godina,

– poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

– izvrsno poznavanje rada u Excelu, Wordu i Outlooku

– poznavanje rada s bazama podataka i informacijskim sustavima (poželjno ISVU sustav)

– dobro poznavanje engleskog jezika

– iskustvo u radu s korisnicima (helpdesk)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za sociologiju roda na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za englesku književnost Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana indologija, na Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana, slavistika, na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

8) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (romistika), na Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

9) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta ili višeg asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

10) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektu „Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike (CeVaS)” – 1 izvršitelj (m/ž)

11) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektima HRZZ – 1749 „Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline“ i HRZZ – 1234 „Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji – raskrižja identiteta (BC-CrossId)“ – 1 izvršitelj (m/ž)

12) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektu HRZZ IP-2016-06-1210 “Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture” – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • presliku diplome o završenom studiju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod rednim brojem 9. prednost će ostvariti pristupnici s položenim kolegijem Ergonomijska psihologija ili Ergonomija.Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Za radna mjesta pod rednim brojevima 10., 11. i 12. obvezni uvjet: završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij, dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/