Category Archives: Raspis

raspis natječaja – stručni referent u ISVU – uredu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste: – stručni referent za rad u ISVU- uredu (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– srednja stručna sprema

– radno iskustvo; minimalno jedna (1) godina,

– poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

– izvrsno poznavanje rada u Excelu, Wordu i Outlooku

– poznavanje rada s bazama podataka i informacijskim sustavima (poželjno ISVU sustav)

– dobro poznavanje engleskog jezika

– iskustvo u radu s korisnicima (helpdesk)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za sociologiju roda na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za englesku književnost Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana indologija, na Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana, slavistika, na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

8) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (romistika), na Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

9) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta ili višeg asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

10) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektu „Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike (CeVaS)” – 1 izvršitelj (m/ž)

11) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektima HRZZ – 1749 „Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline“ i HRZZ – 1234 „Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji – raskrižja identiteta (BC-CrossId)“ – 1 izvršitelj (m/ž)

12) doktoranda na radnom mjestu asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci, na projektu HRZZ IP-2016-06-1210 “Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture” – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • presliku diplome o završenom studiju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod rednim brojem 9. prednost će ostvariti pristupnici s položenim kolegijem Ergonomijska psihologija ili Ergonomija.Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Za radna mjesta pod rednim brojevima 10., 11. i 12. obvezni uvjet: završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij, dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

 

raspis natječaja – tajnik/-ca u Uredu za studente s invaliditetom – na određeno vrijeme

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenom na radnom mjestu – ostala radna mjesta I vrste – interni naziv radnog mjesta tajnik/-ca u Uredu za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • poznavanje engleskoga jezika,
 • jedna godina radnog iskustva

Prednosti:

 • završeni diplomski studij psihologije
 • iskustvo u radu sa studentima s invaliditetom
 • iskustvo na koordinacijskim i administracijskim poslovima vezano za studente s invaliditetom

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

raspis natječaja – više radnih mjesta – i poništenje natječaja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za opću etnologiju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju -1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti -1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka teorija, na Katedri za opću i teorijsku sociologiju Odsjeka za sociologiju -1 izvršitelj (m/ž)
 4. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog nastavnika) -1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • presliku diplome o završenom studiju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod rednim brojem 4. prednost će ostvariti pristupnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem Matematike i informatike; smjer: nastavnički i upisanim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijem iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

P O N I Š T E N J E

II Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama 69/2017 od 14. srpnja 2017., za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž).

 

 

raspis natječaja – vodoinstalater

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj radionice (interni naziv vodoinstalater) 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti: 

 • srednja stručna sprema tehničkog smjera (SSS)
 • jedna godina radnog iskustva

Radni zadaci:

 • održava i popravlja vodovodne instalacije i sanitarne uređaje
 • održava instalacije grijanja i hlađenja i predlaže mjere za otklanjanje većih kvarova
 • vodi brigu o radu prepumpnih crpki u knjižnici
 • obavlja sve bravarske poslove

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – vodoinstalater“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja – spremačica

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremačica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme od jedne godine i s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada od jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, presliku domovnice i presliku isprave o završenom školovanju.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja –

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana predškolska pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

 Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • presliku diplome o završenom studiju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

RASPIS NATJEČAJA – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za kulturnu antropologiju na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika– 1 izvršitelj (m/ž)
 7. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika, na Katedri za hungarologiju, na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • presliku diplome o završenom studiju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika, na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za metodologiju, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, za predmet: ruski jezik, u Centru za strane jezike – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 5. – napredno poznavanje računalnog programa SPSS, da je u razdoblju od tri godine prije objave natječaja izvodio/izvodila nastavu iz sociološke metodologije na nekom visokom učilištu od barem šezdeset (60) norma sati. Pristupnici koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti pozvani na testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatrat će se da su odustali od natječajnog postupka/povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati pristupnikom u natječaju.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

raspis natječaja – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

 

za izbor:

– u stručno zvanje i na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za predmet Engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatim prosjekom
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 •