Category Archives: Raspis

raspis natječaja – viši stručni referent – (zamjena za bolovanje)

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – interno: tajnik/-ca Odsjeka za lingvistiku i Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – jedan izvršitelj (m/ž)- (zamjena za bolovanje)

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,

10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

 

 

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET,Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 3 izvršitelja (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 3 izvršitelja (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/67
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

objava natječaja: spremač/-ica (zamjena za bolovanje)

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet,Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme – rad prijepodne (zamjena za bolovanje), uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

raspis natječaja – suradnik za rad na projektu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3,

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na projektu „Multilingual Resources for AEF.AT in the legal domain (MARCELL)“, na određeno vrijeme od 24 mjeseca

računalni jezikoslovac – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • diploma magistra struke iz informacijskih/VSS diplomirani informatolog
 • znanje engleskog jezika
 • napredno znanje programiranja, održavanja računalnih mreža i rada na računalu
 • temeljna znanja o EU (FP7 i ICT-PSP) projektima
 • temeljna znanja o računalnolingvističkim metodama i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima

Prednosti:

 • dovršen petogodišnji studij informacijskih znanosti uz naglasak na obradu prirodnoga jezika

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

 

raspis natječaja: tajnik/-ca u Informatičkoj službi (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv radnog mjesta: tajnik/-ca u Informatičkoj službi, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust, uz uvjet probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti:

 • visoka ili viša stručna sprema
 • znanje rada na računalu (MS Office)
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednost će ostvariti kandidati s odličnim korištenjem računala i odličnim znanjem engleskog jezika. Za najboljih 10 (deset) kandidata organizirat će se testiranje na fakultetu.

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja – suradnik na projektu

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) za posao suradnik– asistent na projektu P-S –I – Podrška Studenata u Integraciji marginaliziranih skupina na tržištu rada“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 1.10.2018.-30.9.2019.

 Osoba će obavljati poslove asistenta na vježbama iz predmeta „Upravljanje karijerom“ i „Poduzetničke vještine“ koje koriste metodu društveno korisnog učenja. Posao obuhvaća izravni rad sa studentima, organizaciju terenskog rada studenata te evidenciju i evaluaciju njihovih aktivnosti. Posao manjim dijelom uključuje i druge stručne i administrativne poslove na projektu.

Uvjet:

 • VSS, magistar psihologije

Prednost:

 • Poznavanje, iskustvo i interesi vezani uz podučavanje metodom društveno korisnog učenja (DKU); volonterski ili drugi rad s marginaliziranim skupinama na tržištu rada; istraživački ili stručni interes za područje karijernog savjetovanja.

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti: diplomu (potvrdu) o završenom studiju psihologije, životopis i motivacijsko pismo (do 1 stranica teksta).

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 3, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

3) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za kliničku i zdravstvenu psihologiju Odsjeka za psihologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

4) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod brojem 3. prednost će ostvariti pristupnici koji imaju iskustvo praktičnog rada i izvođenja nastave u traženom području. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

1– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na Katedri za klasičnu arheologiju Odsjeka za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za interdisciplinarno područje znanosti, polja filozofija i filologija, na Katedri za filozofiju istočnih naroda Odsjeka za filozofiju i Katedri za indologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

5- znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

6- znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za slovački jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7- znanstveno-nastavno i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

8- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

9- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Katedri za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

10- naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) – 1 izvršitelj (m/ž)

11- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost renesanse i baroka na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

12- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost romanike i gotike na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

13- znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za češki jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

14- znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvene znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

15- nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

raspis natječaja – spremačica

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme – rad poslijepodne (zamjena za dugotrajno bolovanje), uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/