Category Archives: Natječaj

Natječaj-istraživač na projektu

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti“, na određeno vrijeme u trajanju projekta.

 1. istraživač na projektu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– VSS, diploma magistra psihologije

– prednosti: poznavanje rada u računalnim programima MatLab i E-Prime te osnovne poznavanja programiranja u nekom od programskih jezika, istraživačko iskustvo i interesi u području vidne percepcije i radnog pamćenja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja uz presliku domovnice i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

 

Dopuna dijela natječaja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

 

OBJAVLJUJE DOPUNU DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 109 od 10. studenoga 2017. i dnevnom tisku 10. studenoga 2017.

Za radno mjesto pod rednim brojem 12 koji se odnosi na izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) dodaje se:

 • grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

Ostali dio teksta natječaja ostaje nepromijenjen.

 

Raspis natječaja – više radnih mjesta

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje natječaj za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju, na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik i književnost, na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 13. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž)
 14. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Dodatni kriterij za radno mjesto pod rednim brojem 14. – kandidati svojoj prijavi na natječaj trebaju priložiti motivacijsko pismo. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 13. – dosadašnja priznanja, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u psihologijskim ljetnim/zimskim školama, dodatne edukacije iz metodologije i obrade podataka, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama, te druge relevantne aktivnosti. Prijava za ovo radno mjesto obvezno treba sadržavati i motivacijsko pismo iz kojeg će biti vidljivo kako kandidat/kinja vidi svoj doprinos u istraživačkim područjima Katedre za socijalnu psihologiju koja u ovom trenutku razvija dva šira područja: područje bliskih odnosa, s naglaskom na ulogu socio-kognitivnih procesa i ponašanja partnera u socio-emocionalnoj klimi i kvaliteti odnosa te područje međugrupnih odnosa, posebno identiteta i odnosa manjine i većine, s naglaskom na prirodu i dinamiku integracijskih faktora i procesa kod djece i mladih u višeetničkim zajednicama.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Obavijest za natječaj: pomoćni knjižničar

Obavijest za natječaj za radno mjesto III. vrste složenosti – pomoćni knjižničar – na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje (NN broj 90 od 8. rujna 2017.)

Molimo sljedeće kandidate da se jave u ured prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, doc. dr. sc. Zrinke Božić Blanuša (soba D-019) u srijedu, 15. studenoga 2017. godine u 9:00 sati radi razgovora:

 1. Davor Tonklin
 2. Zrinka Dorotea Bašić
 3. Sara Pažur
 4. Ivana Pavić
 5. Mirjana Fišter
 6. Marko Morović
 7. Igor Vručina
 8. Iva Džambaski
 9. Ivanka Čilaš
 10. Zvonimir Lehki

Natječaj – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

 1. za izbor i imenovanje jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, voditelj Knjižnice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme od četiri godine (uz mogućnost ponovnog izbora), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
  • napredno poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika
 • pet (5) godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci 

 

Uz prijavu sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati trebaju predati i kratki plan organiziranja i razvoja službi i usluga Knjižnice u sljedećih 4 godine.

2. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom

mjestu III. vrste: – stručni referent, referent obračuna plaća (zamjena za bolovanje) – jedan

izvršitelj.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog smjera,

– radno iskustvo; minimalno jedna (1) godina,

– poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

– izvrsno poznavanje rada na računalu i računalnim programima

– poznavanje rada u informacijskom sustavu Centralnog obračuna plaća

Navedene prednosti će se provjeriti testiranjem.

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

raspis natječaja – asistent

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje natječaj za izbor u:

 1. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za didaktiku nastave njemačkog jezika na Odsjeku za germanistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) koji osigurava upis na doktorski studij
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

 Dodatni uvjeti:

najmanje tri godine radnog iskustva u nastavi s učenicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta

– dokaz o upisanom poslijediplomskom studiju Glotodidaktike ili srodnih studija

Prednost pri prijavi za natječaj ostvarit će pristupnici koji imaju objavljene radove iz područja glotodidaktike, stručno se usavršavaju u Hrvatskoj i inozemstvu te imaju iskustvo u:

vođenju nastave njemačkog jezika s odraslim polaznicima, mentorstvu pripravnicima ili studentima u javnim ili privatnim školama, sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima, izlaganju na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, sudjelovanju u organizaciji ljetnih škola stranih jezika, organiziranju gostovanja stranih predavača u nastavi i učeničkih ili studijskih putovanja u zemlje njemačkoga govornog područja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

 

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za englesku književnost na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za umjetnost romanike i gotike, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, rana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija, za potrebe studija antropologije na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 2 izvršitelja (m/ž)
 13. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 14. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 15. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 16. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 17. doktoranda na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 43 mjeseca i u punom radnom vremenu, za rad na projektu „Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)“ – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) te uvjete za izbor u navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine 106/06).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 17. obvezatni uvjet je odgovarajući diplomski studij, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) koji osigurava upis na doktorski studij. Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 17. – dosadašnja priznanja, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

Obavijest o rezultatima natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 62/2017. od 30. lipnja 2017., za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti – diplomirani knjižničar – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabran pristupnik BERISLAV ČOVIĆ, magistar bibliotekarstva

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 84/2017 od 25. kolovoza 2017., za izbor na radno mjesto II. Vrste složenosti – viši stručni referent – interni naziv: tajni-ca na Odsjeku za romanistiku – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom izabrana pristupnica PATRICIA JOY-STOJANIĆ, stručna prvostupnica javne uprave

Obavijest o rezultatima natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 69/2017. od 14. srpnja 2017., za izbor u:

 • suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Jelena Spreicer, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije
 • suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Nina Čengić, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije