Category Archives: Natječaj

Raspis natječaja: radno mjesto I. vrste – stručni suradnik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste: – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– visoka stručna sprema pravnog smjera,
– radno iskustvo od najmanje jedne (1) godine,
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od posljednje objave natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat daje suglasnost za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U natječajnom postupku provodit će se provjera psihofizičkih sposobnosti i razgovor (intervju) s kandidatima u kojem će se utvrđivati motivacija kandidata za rad na Fakultetu, dosadašnje radno iskustvo te znanja, sposobnosti i vještine potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta. Na testiranje i razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima natječaja. Kandidati koji su izabrani u daljnji krug selekcije obavještavaju se e-mailom ili telefonski, a ostali kandidati se obavještavaju o završetku i rezultatima natječaja u roku osam (8) dana od provedenog postupka izbora putem mrežne stranice Fakulteta: http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da su u natječaju za izbor doktoranda na projektu – 2 izvršitelja (m/ž) u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 01.09.2019.-31.08.2022. godine, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS), Grant Agreement No. IZHRZO_180568 izabrane pristupnice Nikolina Stanković, magistra psihologije i Antonija Vrdoljak, magistra psihologije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 11. srpnja 2019., Portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12. srpnja 2019. i Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019., za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu: položaj službenika I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ureda za knjigovodstvo – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Ivana Jelić, magistra ekonomije.

Raspis natječaja: radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: tajnik/ca na Odsjeku za pedagogiju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto II. vrsteviši stručni referent, interni naziv: tajnik/ca na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– viša stručna sprema
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– poznavanje engleskog jezika

Prednosti:
– poznavanje rada na visokoškolskoj ustanovi
– poznavanje rada u informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se isključivo putem pošte na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova  njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na testiranje i na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumetni.ffzg.unizg.hr/natjecaji/.

Ispravak dijela natječaja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE
ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 70 od 24. srpnja 2019., dnevnom tisku 24. srpnja 2019., web stranici Filozofskog fakulteta 22. srpnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu 26. srpnja 2019.

U natječaju koji se odnosi na izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (skandinavistika), na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku, dodaje se ”usmjerenje lingvistika”.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. za izbor na radno mjesto III. vrste – voditelj radionice (interni naziv: soboslikar-ličilac) u Službi za tehničke poslove – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Kristijan Dumbović, obrađivač odvajanjem čestica.

Obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvnenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za psihometriju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na Katedri za povijest filozofije na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana etika, na Katedri za etiku na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost na Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (skandinavistika), na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati  natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. svibnja 2019., Portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 22. svibnja 2019. i Narodnim novinama broj 52/2019 od 22. svibnja 2019., na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana Nikolina Komljenović, mag. iur.

Raspis natječaja: Položaj službenika I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelja ureda za knjigovodstvo

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu Položaj službenika I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ureda za knjigovodstvo – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– visoka stručna sprema ekonomskog smjera,
– tri (3) godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima,
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računalu (Ms Office) i računovodstvenim programima

Prednosti:
– Iskustvo rada kod proračunskog korisnika
– Završen računovodstveni smjer

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. S kandidatima će se po potrebi obaviti testiranje i razgovor.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da su u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 15. svibnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu 15. svibnja 2019,. za izbor doktoranda na projektu CLEOPATRA – 2 izvršitelja (m/ž) izabrani pristupnici: Ghaurish Thakkar, Master of Technology in Coputer Science, Goa University i Diego Alves, Master – Computational linguistics, Sorbonne Université.