Category Archives: Natječaj

poziva na testiranje

Obavijest za natječaj za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent – interni naziv: tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti – jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme – (NN broj 6/2018 od 17. siječnja 2017.)

Molimo sljedeće kandidate na testiranje u srijedu, 14. veljače 2018. od 17:00 -19:15 sati u dvorani A-104.

Ponijeti osobnu iskaznicu

Mogućnost korištenja parkirališta Fakulteta

 1. Hana Lasan
 2. Monika Božurić
 3. Tanja Rončević
 4. Ivana Deanović
 5. Sandra Loknar
 6. Viktorija Kantor
 7. Mirela Brodnjak
 8. Ksenija Starček
 9. Matea Črnko
 10. Maja Čamber
 11. Nikolina Antunović
 12. Ivana Ivušić
 13. Vesna Miholić
 14. Jelena Premerl
 15. Martina Miklin

poziv za razgovor

Obavijest za natječaj za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent – za rad u urudžbenom uredu – jedan izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme – (NN broj 121/2017 od 6. prosinca 2017.)

Molimo sljedeće kandidate da se jave u ured dekana (soba D-013) u ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine radi razgovora:

Borna Bevanda                      u   9:00

Martina Komeštik                 u  9:30

Branka Kolić Turkalj               u 10:00

Marina Topolovec                  u 10:30

Igor Vručina                           u 11:00

 

 

Rezultati natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 69/2017 od 14. srpnja 2017., za izbor

— u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu, Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme od 3 godine – 6 izvršitelja (m/ž) izabrani pristupnici: Tanja Salak, Antonia Ordulj, Jelena Cvitanušić Tvico, Aida Korajac, Ranka Đurđević i Darko Matovac.

Raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika, na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za metodologiju, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, za predmet: ruski jezik, u Centru za strane jezike – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 5. – napredno poznavanje računalnog programa SPSS, da je u razdoblju od tri godine prije objave natječaja izvodio/izvodila nastavu iz sociološke metodologije na nekom visokom učilištu od barem šezdeset (60) norma sati. Pristupnici koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti pozvani na testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatrat će se da su odustali od natječajnog postupka/povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati pristupnikom u natječaju.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

 • u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Anera Ryznar, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/2017. od 4. listopada 2017., za izbor

 • u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica Martina Pocrnić, magistra psihologije
 • doktoranda na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 43 mjeseca, na projektu “Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)” – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Pavao Krmpotić, magistar lingvistike i magistar bohemistike
 • u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Ana Badurina, profesorica povijesti i talijanskog jezika

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 109/2017. od 10. studenoga 2017., za izbor u:

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik Nikola Tomašegović, magistar povijesti i magistar filozofije

–  suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž) izabrane pristupnice Jasmina Mehulić, magistra psihologije i Ena Uzelac, magistra psihologije

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 2 izvršitelja (m/ž) izabrane pristupnice Marina Martinčević, magistra psihologije i Francesca Dumančić, magistra psihologije

raspis natječaja – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

 

za izbor:

– u stručno zvanje i na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za predmet Engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje) – jedan izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski i diplomski studij) s izračunatim prosjekom
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 •  

raspis natjačaja – viši stručni referent

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, Ivana Lučića

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – interni naziv: tajnica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prednosti:

– iskustvo u administriranju informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU)

Prijave sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr

 

poništenje natječaja

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3, objavljuje

Poništenje natječaja

 • za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž).

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/2017. od 10. svibnja 2017., Euraxess Jobs Portalu od 15. svibnja 2017., dnevnom tisku 11. svibnja 2017. i web stranici Fakulteta od 9. svibnja 2017.

Obavijest o rezultatima natječaja –

 

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/2017. od 3. ožujka 2017., za izbor u:

 • u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž) izabran je pristupnik dr. sc. Goran Hutinec, doktor znanosti znanstvenog polja povijesti

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 69/2017. od 14. srpnja 2017., za izbor u:

 • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Virna Karlić, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/2017. od 10. svibnja 2017., za izbor u:

 • u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je pristupnica dr. sc. Nada Filipin, doktorica znanosti znanstvenog polja filologije