Category Archives: Natječaj

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) na Katedri za opću lingvistiku Odsjeka za lingvistiku  – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za latinski jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka, na Odsjeku za povijest umjetnosti– 1 izvršitelj (m/ž)

5) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).
Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 30. kolovoza 2019., Narodnim novinama broj 82/2019 od 4. rujna 2019. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. kolovoza 20196. na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste: stručni suradnik/stručna suradnica za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Katarina Perutina, dipl. iur.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. ožujka 2019., Narodnim novinama broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., dnevnom tisku od 4. ožujka 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019., na radno mjesto u nastavnom zvanju – predavač za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika u Centru za strane jezike, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana dr. sc. SANJA VERŠIĆ, doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, znanstvene grane slavistika.

Raspis natječaja: radno mjesto I. vrste – interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za komparativnu književnost

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž) (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika)

Uvjeti:
-VSS,
-poznavanje rada na računalu (MS Office),
-poznavanje engleskoga jezika, prednost je poznavanje još jednog svjetskog jezika,
-minimalno jedna godina radnog iskustva,

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.
Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na testiranje i na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

-znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost, na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za semiologiju, na  Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za poredbenu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne znanosti, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za migracijske i etničke studije na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati  natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 6. kolovoza 2019., Narodnim novinama broj 75/2019 od 7. kolovoza 2019. i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 8. kolovoza 2019., za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent: interni naziv- tajnica na Odsjeku za pedagogiju, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana pristupnica TINA HORVAT, profesorica filozofije i francuskog jezika i književnosti i diplomirani filozof i galicist.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. srpnja 2019., Narodnim novinama broj 64/2019 od 3. srpnja 2019., dnevnom tisku od 30. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 2. srpnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Katedri za manjinske kulture i zajednice na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana IVA GRUBIŠA, magistra etnologije i kulturne antropologije i magistra sociologije.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. srpnja 2019., Narodnim novinama broj 64/2019 od 3. srpnja 2019., dnevnom tisku od 30. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 2. srpnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Odsjeku za klasičnu filologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje/rodiljni dopust), izabrana ANAMARIJA ŽUGIĆ, magistra komparativne književnosti i magistra edukacije latinskoga jezika i književnosti

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 5. lipnja 2019., Narodnim novinama broj 57/2019 od 7. lipnja 2019., dnevnom tisku od 7. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 10. lipnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – poslijedoktorand za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabran IGOR MARKO GLIGORIĆ, doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije.

Raspis natječaja: radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar, u punom radnom vremenu u Službi za računovodstvene i financijske poslove, na određeno vrijeme od 3 godine – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– diplomski sveučilišni studij, ekonomski fakultet
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu i računalnim programima
– poznavanje engleskog jezika

Prednosti:
– iskustvo u radu u proračunskom računovodstvu i u financijskom praćenju međunarodnih projekata
– prednost će ostvariti kandidati smjera: analiza i poslovno planiranje

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.
Kandidate koji najviše udovoljavaju uvjetima natječaja pozvat će se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/