Poništenje natječaja

Poništava se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima viši upravni referent u Uredu za pravne i kadrovske poslove – jedan izvršitelj (m/ž), objavljen 12.04.2019. godine radi formalnih nedostataka natječaja.

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), Katedra za opću lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za teoriju likovnih umjetnosti, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za zaštitu kulturne baštine, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik, na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za slovenski jezik i književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u NN broj 36/2019 od 10. travnja 2019., portalu HZZ-a od 10. travnja 2019. i web stranici Filozofskog fakulteta od 5. travnja 2019. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za komparativnu književnost – jedan izvršitelj (m/ž) zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika odabrana pristupnica Tina Horvat, profesor filozofije i francuskog jezika i književnosti i diplomirani filozof i galcist.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019

Obavijesti o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019. od 6. ožujka 2019., web stranici fakulteta od 1. ožujka 2018., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019., za izbor

– u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik, Davor Krsnik, magistar filozofije i magistar lingvistike.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

raspis natječaja III: vrste – voditelj radionice

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj radionice (interni naziv soboslikar – ličilac), 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS), poželjno tehničkog smjera
 • jedna godina radnog iskustva

Radni zadaci:

 • priprema i ličenje zidova i stropova
 • priprema i lakiranje drvene, metalne i aluminijske stolarije
 • fini građevinski radovi: postavljanje keramičkih pločica, krpanje rupa u zidovima
 • sitni stolarski poslovi: popravak namještaja
 • stručni poslovi bravara: održavanje ključanica, kvaka i brava na vratima, prozorima, stolovima i namještaju, izrada ključeva

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 • Potpisanu prijavu
 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Presliku isprave o završenom školovanju
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom „za natječaj – voditelj radionice“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za filozofiju

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto II. vrste – interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za filozofiju – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u NN 40/2019 od 19. travnja 2019. izabrana pristupnica Bojana Jauk, magistra prava

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

raspis natječaja: doktorand na projektu – 2 izvršitelja (m/ž)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

 

RASPISUJE natječaj za izbor

doktoranda na projektu – 2 izvršitelja (m/ž) u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 01.09.2019. do 31.08. 2022. godine, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS), Grant Agreement No. IZHRZO_180568

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij psihologije
 • upisan poslijediplomski doktorski studij psihologije ili potvrda o položenom razredbenom ispitu za doktorski studij psihologije u generaciji 2019/20
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • poželjno iskustvo rada na projektu u području međugrupnih odnosa

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti životopis, motivacijsko pismo (do 1 stranica teksta), kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poziv na razgovor

Obavijest za natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za komparativnu književnost koji je objavljen u Narodnim novinama broj 36/2019. od 10. travnja 2019.

Pozivaju se sljedeći kandidati da se jave u utorak, 28.5.2019. u 10:30 sati u ured Prodekana za organizaciju (soba D-022) radi razgovora:

ANDREA BIRAČ

KATARINA ČALOGOVIĆ

SARA ESCHLER

TINA HORVAT

GORDANA LISAC

NIKOLINA NJAVRO

 

raspis natječaja: radno mjesto I. vrste – stručni suradnik

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste: – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– visoka stručna sprema,
– radno iskustvo od jedne (1) godine,
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prednosti:
– diplomski sveučilišni studij prava
– najmanje 3 godine radnog iskustva
– iskustvo na poslovima primjene pravne regulative u visokoškolskom sustavu
– iskustvo u radnom pravu i kadrovskim poslovima
– iskustvo na poslovima službenika za informiranje

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:
– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za noviju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku– 1 izvršitelj (m/ž)
– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija na Katedri za psihometriju na Odsjeku za psihologiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Pristupnici uz prijavu prilažu:
– životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
– presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
– popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje ukoliko su birani
– dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja obvezni su u prijavi na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/