Natječaj za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „Za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1.-3.) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Poziv na testiranje

Obavijest za Natječaj za radno mjesto III. vrste: – voditelj radionice – interni naziv: soboslikar – ličilac– za rad u Službi za tehničke poslove – jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme (NN broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. godine):

Pozivaju se sljedeći kandidati da se jave u ponedjeljak 17. lipnja u 17:00 sati u dvoranu A104 radi testiranja radnih kompetencija za radno mjesto soboslikara – ličioca:

 1. Dumbović Kristijan (testiranje obavljeno 4. svibnja 2018. godine, ne treba ponavljati)
 2. Hunjet Žarko

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 116/2018 od 21. prosinca 2018., web stranici Filozofskog fakulteta od 19. prosinca 2018., Euraxess Jobs Portalu od 21. prosinca 2018. i dnevnom tisku od 22. prosinca 2018.  za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica dr. sc. Anda Bukvić Pažin, profesorica engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., web stranici Filozofskog fakulteta od 1. ožujka 2019., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019.  za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – asistent za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana pristupnica Lidija Milković, magistra indologije i magistra rusistike.

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Ivana Lučića 3, Zagreb

Raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

na poslovima samostalni upravni referent u Uredu za pravne i kadrovske poslove – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema pravnog smjera,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • poznavanje engleskoga jezika (razina B 1)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom ”za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Poništenje natječaja

Poništava se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima viši upravni referent u Uredu za pravne i kadrovske poslove – jedan izvršitelj (m/ž), objavljen 12.04.2019. godine radi formalnih nedostataka natječaja.

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), Katedra za opću lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za teoriju likovnih umjetnosti, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za zaštitu kulturne baštine, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik, na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za slovenski jezik i književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u NN broj 36/2019 od 10. travnja 2019., portalu HZZ-a od 10. travnja 2019. i web stranici Filozofskog fakulteta od 5. travnja 2019. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca Odsjeka za komparativnu književnost – jedan izvršitelj (m/ž) zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika odabrana pristupnica Tina Horvat, profesor filozofije i francuskog jezika i književnosti i diplomirani filozof i galcist.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019

Obavijesti o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019. od 6. ožujka 2019., web stranici fakulteta od 1. ožujka 2018., Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019. i dnevnom tisku od 4. ožujka 2019., za izbor

– u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) izabran pristupnik, Davor Krsnik, magistar filozofije i magistar lingvistike.

Ova obavijest je u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje NN 9/2019 od 25. siječnja 2019.

raspis natječaja III: vrste – voditelj radionice

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj radionice (interni naziv soboslikar – ličilac), 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS), poželjno tehničkog smjera
 • jedna godina radnog iskustva

Radni zadaci:

 • priprema i ličenje zidova i stropova
 • priprema i lakiranje drvene, metalne i aluminijske stolarije
 • fini građevinski radovi: postavljanje keramičkih pločica, krpanje rupa u zidovima
 • sitni stolarski poslovi: popravak namještaja
 • stručni poslovi bravara: održavanje ključanica, kvaka i brava na vratima, prozorima, stolovima i namještaju, izrada ključeva

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 • Potpisanu prijavu
 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Presliku isprave o završenom školovanju
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom „za natječaj – voditelj radionice“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/