Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica – 2 izvršitelja (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent (zamjena za bolovanje)

Obavještavamo da se natječaj za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent – interno: tajnik/-ca Odsjeka za lingvistiku i Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – jedan izvršitelj (m/ž)- na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 91/18 od 12. listopada 2018., poništava zbog povratka djelatnice na rad.

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto – redoviti profesor, trajno zvanje za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

naslovno znanstveno-nastavno zvanje – docent za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost na Odsjeku za romanistiku– 1 izvršitelj (m/ž)

poslijedoktoranda na projektu Hrvatske zaklade za znanost Understanding Roman Borders: the Case of The Eastern Adriatic (AdriaRom) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 86/2018. od 26. rujna 2018. za zasnivanje radnog odnosa – za izbor jednog izvršitelja (m/ž) za posao suradnik – asistent za rad na projektu“ „Multilingual Resources for AEF.AT in the legal domain (MARCELL)“, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme izabran Vanja Štefanec, magistar informacijskih znanosti

raspis natječaja – viši stručni referent – (zamjena za bolovanje)

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: – viši stručni referent – interno: tajnik/-ca Odsjeka za lingvistiku i Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – jedan izvršitelj (m/ž)- (zamjena za bolovanje)

Uvjeti:

– viša stručna sprema,

– radno iskustvo od jedne (1) godine,

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3,

10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

 

 

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET,Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 3 izvršitelja (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 3 izvršitelja (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/67
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

objava natječaja: spremač/-ica (zamjena za bolovanje)

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet,Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na određeno vrijeme – rad prijepodne (zamjena za bolovanje), uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 79/2018. od 5. rujna 2018. za zasnivanje radnog odnosa – za izbor jednog izvršitelja (m/ž) za posao suradnik – asistent na projektu „P-S –I – Podrška Studenata u Integraciji marginaliziranih skupina na tržištu rada“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 1.10.2018.-30.9.2019. izabran Dario Galešić, magistar psihologije

raspis natječaja – suradnik za rad na projektu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3,

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na projektu „Multilingual Resources for AEF.AT in the legal domain (MARCELL)“, na određeno vrijeme od 24 mjeseca

računalni jezikoslovac – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • diploma magistra struke iz informacijskih/VSS diplomirani informatolog
 • znanje engleskog jezika
 • napredno znanje programiranja, održavanja računalnih mreža i rada na računalu
 • temeljna znanja o EU (FP7 i ICT-PSP) projektima
 • temeljna znanja o računalnolingvističkim metodama i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima

Prednosti:

 • dovršen petogodišnji studij informacijskih znanosti uz naglasak na obradu prirodnoga jezika

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet