Raspis natječaja: radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, interni naziv: tajnik/ca na Odsjeku za pedagogiju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto II. vrsteviši stručni referent, interni naziv: tajnik/ca na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– viša stručna sprema
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– poznavanje engleskog jezika

Prednosti:
– poznavanje rada na visokoškolskoj ustanovi
– poznavanje rada u informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se isključivo putem pošte na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova  njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na testiranje i na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumetni.ffzg.unizg.hr/natjecaji/.