Raspis natječaja: Položaj službenika I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelja ureda za knjigovodstvo

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu Položaj službenika I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ureda za knjigovodstvo – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– visoka stručna sprema ekonomskog smjera,
– tri (3) godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima,
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računalu (Ms Office) i računovodstvenim programima

Prednosti:
– Iskustvo rada kod proračunskog korisnika
– Završen računovodstveni smjer

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. S kandidatima će se po potrebi obaviti testiranje i razgovor.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/