raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i za radno mjesto redovitog profesora, trajno zvanje za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 2 izvršitelja (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za hrvatsku povijest na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 12. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Katedri za svjetsku povijest novog vijeka, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 13. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za bugarski jezik i književnost, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 14. nastavno zvanje i na radno mjesto lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 15. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic (AdriaRom) – 1 izvršitelj (m/ž)
 16. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 48 mjeseci na projektu Hrvatske zaklade za znanost Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći (LearlyCoP) – 1 izvršitelj (m/ž)
 17. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 18. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija, na Katedri za socijalnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 19. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana biološka psihologija, na Katedri za biološku psihologiju, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena)
 20. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost, na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Za radna mjesta pod rednim brojem 15. i 16. obvezni uvjet je: završen odgovarajući diplomski studij, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij, dodatni kriteriji: dosadašnja priznanje, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i istraživači rad. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Za radno mjesto pod rednim brojem 15. dodatni kriterij: iskustvo rada na arheološkim istraživanjima, iskustvo rada na projektima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 18. dodatni kriteriji su: dosadašnja priznanja, nagrade i slično tijekom studiranja, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektima, posebno u području unutargrupnih i međugrupnih odnosa, metodološko-analitičke vještine, objavljeni radovi i/ili izlaganja na znanstvenim konferencijama, te druge relevantne aktivnosti.

Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 19.: istraživačke stipendije i dodatne edukacije, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i druge relevantne aktivnosti, motivacijsko pismo iz kojeg će biti vidljiv interes kandidata/kinje za područje biološke psihologije, evolucijske psihologije i kliničke psihologije te njegovo/njezino dosadašnje iskustvo u ovim područjima.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/