raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i za radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju – izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) u Zavodu za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književnosti Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, predmet engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod rednim brojem 8. prednost će ostvariti pristupnici s iskustvom u izvođenju nastave na preddiplomskoj i diplomskoj razini iz kvantitativne istraživačke metodologije i analiza podataka u polju psihologije te iskustvo sudjelovanja u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. prednost će ostvariti pristupnici s naprednim znanjem na području teorije književnosti i sociologije književnosti.

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. prednost će ostvariti kandidati s naprednim znanjem statističkih analiza koje se dokazuje priloženim objavljenim radovima.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/