raspis natječaja – radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi, interni naziv: Tajnik fakulteta –

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi, interni naziv: Tajnik fakulteta – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

– VSS, pravni fakultet

– pet (5) godina radnoga staža

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

– poznavanje engleskoga jezika

Prednosti:

– iskustvo u primjeni propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja

– iskustvo u radnom pravu

– iskustvo u primjeni Zakona o ustanovama

– položeni pravosudni ispit

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za najboljih 5 (pet) kandidata organizirat će se testiranje na fakultetu.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/