Natječaji:

Natječaji za izbor u:

  1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
  2. naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
  3. stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet francuski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (od 2.10.2017.-29.6.2018.) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).
Prijava mora sadržavati:
– životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
– Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a odnosno elektronički zapis
– presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju
– popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr