Natječaji:

Natječaji za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za slovački jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme i u radnom vremenu određenom prema Ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture“ voditeljice prof. dr. sc. Anite Peti-Stantić na rok do najduže 14.2.2021. – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06).

Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu priložiti:

 • potpisani životopis (jedna stranica)
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju i stečenom akademskom stupnju
 • bibliografiju te podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu i separate radova
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Životopis, bibliografiju i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 8.: završen doktorski studij lingvistike ili slavistike (humanističkih znanosti ako je doktorat stečen u inozemstvu i rješenje o priznavanju inozemne obrazovanje kvalifikacije), osnovno znanje statistike i korpusnoga modeliranja te spremnost na usavršavanje u tom području, iskustvo sudjelovanja u istraživačkom projektu nacionalnog ili internacionalnog karaktera u trajanju od najmanje godinu dana. Dodatni kriteriji: objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (prednost će imati kandidati čija su dosadašnja istraživanja vezana uz temu projekta), priznanja, nagrade i stipendije.

Rezultati izbora biti će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr