Raspis natječaja: radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar, u punom radnom vremenu u Službi za računovodstvene i financijske poslove, na određeno vrijeme od 3 godine – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– diplomski sveučilišni studij, ekonomski fakultet
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu i računalnim programima
– poznavanje engleskog jezika

Prednosti:
– iskustvo u radu u proračunskom računovodstvu i u financijskom praćenju međunarodnih projekata
– prednost će ostvariti kandidati smjera: analiza i poslovno planiranje

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.
Kandidate koji najviše udovoljavaju uvjetima natječaja pozvat će se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Poništenje natječaja: radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj za radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 3 godine koji je objavljen u Narodnim novinama broj 88/2019 od 18.9.2019., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 19.9.2019. i na web stranici fakulteta od 17.9.2019.

Raspis natječaja: suradnik za rad na projektu ”Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE)”

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) za izbor suradnika za rad na projektu „Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE)”, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021., uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu

Uvjeti:
– diploma magistra informacijskih znanosti ili diploma magistra informatologije ili diploma magistra informatike ili diploma magistra edukacije informatike ili diploma magistra računarstva ili diploma magistra inženjera računarstva,
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina),
– napredno znanje programiranja i rada na računalu,
– osnovno znanje održavanja računalnih mreža.

Prednosti:
– temeljna znanja o podatkovnoj analizi, analizi teksta i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima,
– temeljna znanja o projektima.

2) za izbor suradnika za rad na projektu „Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE)”, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021., uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) s polovicom punog radnog vremena

Uvjeti:
– diploma magistra informacijskih znanosti ili diploma magistra informatologije
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina),
– napredni rad na računalu.

Prednosti:
– temeljno znanje programiranja,
– temeljna znanja o projektima,
– temeljna znanja o podatkovnoj analizi, analizi teksta i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/.

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom “Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama”, voditelja izv. prof. dr. sc. Zvonimira Galića na razdoblje od 24 mjeseci

4) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost GLOHUM – Globalni humanizmi: novi pogledi na srednji vijek, voditelja prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića – 2 izvršitelja (m/ž)

5) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture“, voditeljice prof. dr. sc. Anite Peti-Stantić na rok do 14.2.2021. – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 4):

Obvezni uvjeti:

 • Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij (povijest umjetnosti)
 • Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij

Dodatni kriteriji:

 • Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • poznavanje rada u programima Agisoft Metashape Professional, Autodesk Autocad ,Q-GIS , Blender
 • poznavanje vještina rada s totalnom stanicom, dronom , 3D modeliranje
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje ruskog i / ili španjolskog jezika

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 5): završen doktorski studij lingvistike, slavistike ili psihologije (tj. humanističkih znanosti ako je doktorat stečen u inozemstvu), osnovno znanje statistike i korpusnoga modeliranja te spremnost na usavršavanje u tom području, iskustvo sudjelovanja u istraživačkom projektu nacionalnog ili internacionalnog karaktera u trajanju od najmanje godinu dana.

Dodatni kriteriji: istraživačko iskustvo i objavljeni znanstveni radovi na području istraživanja slaganja, elipse i informacijske strukture, priznanja, nagrade i stipendije.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).
Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) na Katedri za opću lingvistiku Odsjeka za lingvistiku  – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za latinski jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka, na Odsjeku za povijest umjetnosti– 1 izvršitelj (m/ž)

5) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).
Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 30. kolovoza 2019., Narodnim novinama broj 82/2019 od 4. rujna 2019. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. kolovoza 20196. na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste: stručni suradnik/stručna suradnica za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Katarina Perutina, dipl. iur.

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. ožujka 2019., Narodnim novinama broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., dnevnom tisku od 4. ožujka 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019., na radno mjesto u nastavnom zvanju – predavač za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika u Centru za strane jezike, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana dr. sc. SANJA VERŠIĆ, doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, znanstvene grane slavistika.

Raspis natječaja: radno mjesto I. vrste – interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za komparativnu književnost

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž) (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika)

Uvjeti:
-VSS,
-poznavanje rada na računalu (MS Office),
-poznavanje engleskoga jezika, prednost je poznavanje još jednog svjetskog jezika,
-minimalno jedna godina radnog iskustva,

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.
Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na testiranje i na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Raspis natječaja: više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

-znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost, na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za semiologiju, na  Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za poredbenu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne znanosti, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za migracijske i etničke studije na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati  natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 6. kolovoza 2019., Narodnim novinama broj 75/2019 od 7. kolovoza 2019. i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 8. kolovoza 2019., za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent: interni naziv- tajnica na Odsjeku za pedagogiju, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana pristupnica TINA HORVAT, profesorica filozofije i francuskog jezika i književnosti i diplomirani filozof i galicist.