raspis natječaja na radno mjesto I. vrste: administrator linux poslužitelja i mrežne opreme – na određeno vrijeme

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta prve vrste, interni naziv radnog mjesta: administrator linux poslužitelja i mrežne opreme, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, do povratka na rad zaposlenice izabrane na mandatno razdoblje do 31. prosinca 2021. (uz mogućnost produljenja) i uz uvjet probnog rada od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema VSS
 • napredno korištenje MS Office
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • jedna (1) godina iskustva na području računala ili računalnih mreža

Opis radnog mjesta:

održavanje i administriranje dvadesetak poslužitelja s Linux operacijskim sustavom, stotinjak virtualnih poslužitelja na Ganeti poslužitelju, tehničko administriranje stotinjak web mjesta i administriranje aktivne mrežne opreme za 2000 aktivnih utičnih mrežnih mjesta;

Prednost će ostvariti kandidati s odličnim korištenjem računala i odličnim znanjem engleskog jezika. Za najboljih 10 (deset) kandidata organizirat će se testiranje na fakultetu. Okvirne tehničke teme za razgovor na testiranju su:  [GNU/LINUX (Debian) + BASH, HARDWARE (fizičko održavanje/nadogradnja poslužitelja i aktivne mrežne opreme), BIND, ISC-DHCP-SERVER, LDAP, FREERADIUS, MAIL (dovecot, postfix, post2fwd), NGINX, APACHE, MYSQL, UWSGI+PHP, NETWORK (mikrotik, dell, linux, openwrt), PHP, PYTHON, GANETI, CEPH, ZFS, WORDPRESS (backend administracija)]

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto II. vrste složenosti – viši stručni referent – interni naziv: tajnica u Informatičkoj službi – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj (m/ž) koji je objavljen u Narodnim novinama 83/2018 od 19. rujna 2018. godine izabirana Leona Vrbec – sveučilišna prvostupnica etnologije i kulturne antropologije i sveučilišna prvostupnica informacijskih znanosti.

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i za radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju – izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) u Zavodu za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književnosti Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 9. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 10. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 11. stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, predmet engleski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Za radno mjesto pod rednim brojem 8. prednost će ostvariti pristupnici s iskustvom u izvođenju nastave na preddiplomskoj i diplomskoj razini iz kvantitativne istraživačke metodologije i analiza podataka u polju psihologije te iskustvo sudjelovanja u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. prednost će ostvariti pristupnici s naprednim znanjem na području teorije književnosti i sociologije književnosti.

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. prednost će ostvariti kandidati s naprednim znanjem statističkih analiza koje se dokazuje priloženim objavljenim radovima.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

raspis natječaja: izbor suradnika – asistenta za rad na projektu »Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS)«

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika – asistenta za rad na projektu »Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS)«, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– diploma magistra struke iz psihologiji

– napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C 1 razina)

– korištenje programskih paketa za obradu podataka SPSS i R

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom u anketnom prikupljanju podataka, sudjelovanju u organiziranju stručnih konferencija i posjedovanjem vozačke dozvole B kategorije

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web- -stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/.

 

 

 

 

raspis natječaja – radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi, interni naziv: Tajnik fakulteta –

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjoj službi, interni naziv: Tajnik fakulteta – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

– VSS, pravni fakultet

– pet (5) godina radnoga staža

– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

– poznavanje engleskoga jezika

Prednosti:

– iskustvo u primjeni propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja

– iskustvo u radnom pravu

– iskustvo u primjeni Zakona o ustanovama

– položeni pravosudni ispit

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za najboljih 5 (pet) kandidata organizirat će se testiranje na fakultetu.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Zagreb, Ivana Lučića 3

raspisuje NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto namještenika IV. vrste – spremač/-ica – 2 izvršitelja (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada jednog mjeseca.

Uvjet: niža stručna sprema (NSS)

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „za natječaj – spremačica“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Najbolji kandidati (1-3) bit će upućeni na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto II. vrste: – viši stručni referent (zamjena za bolovanje)

Obavještavamo da se natječaj za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent – interno: tajnik/-ca Odsjeka za lingvistiku i Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – jedan izvršitelj (m/ž)- na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 91/18 od 12. listopada 2018., poništava zbog povratka djelatnice na rad.

raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto – redoviti profesor, trajno zvanje za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

naslovno znanstveno-nastavno zvanje – docent za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto – lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost na Odsjeku za romanistiku– 1 izvršitelj (m/ž)

poslijedoktoranda na projektu Hrvatske zaklade za znanost Understanding Roman Borders: the Case of The Eastern Adriatic (AdriaRom) – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

Obavijest o rezultatu natječaja:

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 86/2018. od 26. rujna 2018. za zasnivanje radnog odnosa – za izbor jednog izvršitelja (m/ž) za posao suradnik – asistent za rad na projektu“ „Multilingual Resources for AEF.AT in the legal domain (MARCELL)“, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme izabran Vanja Štefanec, magistar informacijskih znanosti