raspis natječaja – više radnih mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

 

 

 

 

rezultat natječaja – planer-analitičar

Obavještavamo da je u natječaju za izbor – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove  na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž),  koji je objavljen u Narodnim novinama broj 45/2018 od 16. svibnja 2018. godine, izabrana pristupnica Marta Kozina

rezultat natječaja: voditelj/ica ostalih ustrojstvenih jedinica

Obavještavamo da je na natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj NN 34/2018 od 11. travnja 2018.za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj/ica ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv:voditelj održavanja električnih postrojenja) – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 2 (dva) mjeseca izabran pristupnik Igor Mihalinčić, elektrotehničar.

raspis natječaja – pomoćni knjižničar/pomoćna knjižničarka

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – pomoćni knjižničar/pomoćna knjižničarka – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

 • SSS

 

 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • poznavanje engleskoga jezika
 • jedna (1) godina radnog iskustva

Prednosti:

 • jedna (1) godina radnog iskustva u knjižnici na poslovima pomoćnog knjižničara ili srodnim poslovima

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

rezultat natječaja – vodoinstalater

Obavještavamo da je na natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj NN 29/2018 od 28. ožujka 2018.za izbor na radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj/ica radionice (interni naziv: vodoinstalater) – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 2 (dva) mjeseca izabran pristupnik Zlatko Mustač, strojarski tehničar.

 

Poziv na testiranje – domar/ica

Obavijest za natječaj za radno mjesto položaja III. vrste – voditelj/ica ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: domar/ica u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž) – (NN broj 39/2018 od 27.04.2018.)

Molimo sljedeće kandidate (navedeni abecednim redom) da se jave u petak, 18. svibnja 2018. godine u 17:00 sati u dvoranu A-102 radi testiranja:

 1. Miljenko Črnko
 2. Luka Ćurić (ne treba doći, obavio testiranje po prethodnom natječaju)
 3. Damir Kekić
 4. Vlado Majdandžić
 5. Marijan Polić
 6. John Anthony Vrban
 7. Željko Žufika

raspis natječaja – tajnik/ca u Informatičkoj službi

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET, Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent/ica, interni naziv radnog mjesta: tajnik/ica u Informatičkoj službi, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, uz uvjet probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti:

 • viša stručna sprema upravno-pravnog smjera
 • napredno znanje rada na računalu (MS Office)
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednost će ostvariti kandidati s naprednim korištenjem Microsoft Excel programa.

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve obavijesti i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

poziv na pregled

Obavijest za natječaj za radno mjesto – položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj održavanja električnih postrojenja) – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 2 (dva) mjeseca (NN 34/2018 od 11. travnja 2018.)

Poziva se gospodin Igor Mihalinčić na pregled kod specijaliste medicine rada u srijedu 16.5. u 07:30 sati

 

Obavijest za natječaj za radno mjesto namještenika III. vrste – voditelj radionice (interni naziv: vodoinstalater) – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 2 (dva) mjeseca (NN 29/2018 od 28. ožujka 2018.)

Poziva se gospodin Zlatko Mustač na pregled kod specijaliste medicine rada u srijedu 16.5. u 07:30 sati

raspis natječaja – stručni suradnik/ica – interni naziv: planer-analitičar

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET Zagreb, Ivana Lučića 

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/ica – interni naziv: planer-analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema,
 • tri godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

 • iskustvo u radu s računovodstvenim programom
 • iskustvo u radu u računovodstvu i financijskom praćenju međunarodnih projekata u visokoobrazovnoj instituciji

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati, a ostali kandidati bit će upućeni na testiranje.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

 

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Poziv za razgovor – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj održavanja električnih postrojenja) – Služba za tehničke poslove

Obavijest za natječaj za radno mjesto – položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj održavanja električnih postrojenja) – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 2 (dva) mjeseca (NN 34/2018 od 11. travnja 2018.)

Pozivaju se sljedeći kandidati da se jave u ponedjeljak, 14. svibnja 2018. u sobu D-13 dekanata, u upravu Filozofskog fakulteta, radi razgovora za posao, i to kako slijedi:

 1. Tomislav Štahan – 15;00
 2. Darko Hanžek – 15;30
 3. Vlado Matek – 16;30
 4. Igor Mihalinčić – 17;00
 5. Dušan Bukovac – 17;30