Category Archives: Objave javnih nabava

Telekomunikacijske usluge

– izjavljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje

– postupak javne nabave se zaustavlja

– Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave poništava se dokumentacija za nadmetanje u dijelu koji je zahvaćen nezakonitošću, kako je opisano u obrazloženju rješenja

– IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE u postupku javne nabave TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JAVNA GOVORNA USLUGA U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI ev. broj 02-01/13 u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću u skladu s Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb, Koturaška 43 Klasa: UP/II-034-02/13-01/699; Urbroj: 354-01/13-6 od 2. srpnja 2013.

– postupak se zaustavlja zbog izjavljene žalbe na izmjenu dokumentacije za nadmetanje

– ispravak poziva na nadmetanje

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora za nabavu telekomunikacijske usluge do 31. 12. 2014. s VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1.

Prilozi:

Hotelske i restoranske usluge

Zahtjev za prikupljanje ponuda za hotelske i restauranske usluge za provedbu 42. seminara Zagrebačke slavističke škole u Dubrovniku od 18. kolovoza do 31. kolovoza 2013.

Sklopljen ugovor o pružanju hotelskih usluga s Hotelom Lero, Iva Vojnovića 14, Dubrovnik

Prilozi:

Hotelske i restoranske usluge

Hotelske i restoranske usluge za provedbu 41. seminara Zagrebačke slavističke škole u Dubrovniku.

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora Klasa: 406-09/12-02/06 Urbroj: 3804-850-12-12 dana 16. srpnja 2012. s ponuditeljem Hotel Lero d.d., Iva Vojnovića 14, Dubrovnik.

Prilozi: