Category Archives: Objave javnih nabava

Stolna i prijenosna računala, periferna računalna i srodna oprema i dijelovi

Otvoreni postupak se provodi radi nabave:

  • grupa predmeta nabave 1. – Stolna računala
  • grupa predmeta nabave 2. – Prijenosna računala
  • grupa predmeta nabave 3. – Periferna računalna i srodna oprema i dijelovi

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora za grupu predmeta nabave 1. – stolna računala dana 03. lipnja 2014. s ponuditeljem Kodeks d.o.o., Drašnička 6, Zagreb. Te sklapanjem ugovora za grupu predmeta nabave II. – prijenosna računala i grupu predmeta nabave III. – periferna računalna i srodna oprema i dijelovi, dana 03. lipnja 2014. s ponuditeljem Rivet d.o.o., Kalinovica 3a, Zagreb.

Prilozi:

Uredski materijal, toneri i tinte

Izjavljena je žalba. Postupak se zaustavlja.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave poništava se dokumentacija za nadmetanje  u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću.

INFORMACIJA O IZJAVLJENOJ ŽALBI NA ODLUKU O ODABIRU

Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave žalba izjavljena protiv odluke o odabiru odbijena, postupak javne nabave se nastavlja.

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora za nabavu uredskog materijala, tonera i tinti do 31. 12. 2014. s TIP-Zagreb d.o.o., Jadranska avenija bb, Zagreb.

Prilozi:

Opskrba prirodnim plinom

-Opskrba prirodnim plinom za Filozofski fakultet u 2014. godini, dokumentacija za nadmetanje

-Izmjena dokumentacije za nadmetanje

-Izmjena dokumentacije za nadmetanje i ispravak poziva

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora o opskrbi prirodnim plinom do 31.12. 2014. s PLIN PROJEKT d.o.o., A. Stepinca, Nova Gradiška

Prilozi: