Uredski materijal, toneri i tinte

Izjavljena je žalba. Postupak se zaustavlja.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave poništava se dokumentacija za nadmetanje  u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću.

INFORMACIJA O IZJAVLJENOJ ŽALBI NA ODLUKU O ODABIRU

Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave žalba izjavljena protiv odluke o odabiru odbijena, postupak javne nabave se nastavlja.

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora za nabavu uredskog materijala, tonera i tinti do 31. 12. 2014. s TIP-Zagreb d.o.o., Jadranska avenija bb, Zagreb.

Prilozi: